رفتن به بالا
تلفن : 07152726387

پروژه یک


نام پروژه:احداث محل چاه و جاده دسترسی به موقعیت E097S میدان گازی هما

محل اجرا: استان فارس

مدت زمان اجرا: 6 ماه

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

درصد پیشرفت :0 درصد

این پروژه شامل 300 هزار مترمکعب خاکبرداری ، 1500 مترمکعب بتن ریزی ، 5000 متر احداث خط لوله آبرسانی ، 300 متراحداث خط لوله آتش ، ایزولاسیون گودال گل و آب ، احداث استخر ذخیره آب به ظرفیت 800 مترمکعب ، احداث جاده دسترسی به طول یک کیلومتر